:: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ::

Środki odwoławcze

SKARGA KASACYJNA

do Naczelnego Sądu Administracyjnego - art. 173 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) może być wniesiona

 • od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie;
 • przez stronę, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka;
 • musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej), chyba że sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175);
 • powinna być wniesiona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - nie można wnieść skargi kasacyjnej bez uprzedniego sporządzenia i doręczenia uzasadnienia (art. 177 § 1).

Uzasadnienie wyroku sporządza się:

 • z urzędu w sprawach, w których skarga została uwzględniona
 • na wniosek strony w sprawach, w których skargę oddalono, zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 1 i 2).

ZAŻALENIE

do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

 • o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie (art. 33 § 2);
 • o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia (art. 86 § 3);
 • o odrzuceniu niedopuszczalnego lub spóźnionego wniosku o przywrócenie terminu (art. 88);
 • wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1) - tylko gdy strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy;
 • rozstrzygające sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy (art. 260);
 • o cofnięciu przyznania prawa pomocy (art. 263);
 • o wstrzymaniu bądź o odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, o którego wzruszenie wystąpiono w trybie skargi o wznowienie postępowania (art. 284);
 • co do odtworzenia akt (art. 297);
 • co do podjęcia dalszego postępowania po odtworzeniu akt (art. 298);

a także na postanowienia, których przedmiotem jest:

 • przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 • wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
 • zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
 • odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 • odrzucenie skargi kasacyjnej;
 • odrzucenie zażalenia;
 • zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 • ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.
Zażalenie powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania (adres do doręczeń lub siedziba stron);
 • oznaczenie rodzaju pisma (zażalenie);
 • wskazanie zaskarżonego postanowienia;
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie;
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego (w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami) oraz rzecznika patentowego (w sprawach własności przemysłowej), chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198) o pozostawieniu bez rozpoznania pisma, którego strona nie uzupełniła lub nie poprawiła w terminie (art. 49 § 2); w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1).

Kliknij aby przejść do Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej